Những bài toán tìm x lớp 2 chọn lọc

Spinning

Đang tải tài liệu...

Giaovienvietnam.com

CÁC BÀI TOÁN VỀ TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT CỦA PHÉP TÍNH

(BD HS GIỎI LỚP 2)

Câu 1: Tìm x

a, X + 12 = 12 + 6

14 – X = 14 – 2

b, X – 21 = 33 - 21

65 – X = 48 + 17

Câu 2: Tìm x

a, X + 25 = 100 - 25

700 – X = 300 + 200

b, X + 125 = 100 + 125

X – 48 = 65 – 28

Câu 3: Tìm y

a, 45 + y = 67 +17

27 + y = 44 + 18

b, y x 4 = 8 x 2

2 x y = 2 x 9

c, 5 x y = 30 : 3

y x 3 = 24 + 6

Câu 4 : Tìm y

a, 123 – y = 456 - 345

y + 345 = 657 + 170

b, y – 112 + 12 = 574

y – 231 = 405 + 15

Câu 5 : Tìm x

a, 170 – X = 46 + 48

65 + 59 + X = 179

b, X – 21 = 33 -21

65 – X = 48 + 17

Câu 6 : Tìm x

a, X : 3 = 24 : 4

2 x 2 x X = 40

b, 4 x X x 2 = 24

3 x X x 2 = 6 x 6

Câu 7: Tìm X

a, X + 32 = 52 + 18

X x 5 = 84 - 39

b, X : 4 = 91 - 82

X – 26 = 75 – 17

Để tải trọn bộ chỉ với 50k, vui lòng liên hệ qua Zalo 0898666919 hoặc Fb: Hương Trần