HĐTN - Lớp 6 - CTST - Chủ đề 9 - Tôn trọng người lao động (Tiết 2).pptx

Spinning

Đang tải tài liệu...

CHỦ ĐỀ 9: TÔN TRỌNG NGƯỜI LAO

ĐỘNG

TIẾT 2

Nhiệm vụ 3: Khám phá một số yếu tố ở

người lao động tạo nên giá trị của nghề