Giáo án giáo dục công dân lớp 10

Spinning

Đang tải tài liệu...

Giaovienvietnam.com

Bài 1 - Tiết 1: THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ PHƯƠNG

PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG

I. Mục tiêu bài học.

1. Về kiến thức.

- Nhận biết được chức năng thế giới quan, phương pháp luận của triết học.

- Nhận biết được nội dung cơ bản của CNDV và CNDT.

2. Về kĩ năng.

Nhận xét đánh giá được một số biểu hiện của quan điểm duy vật hoặc duy tâm.

3. Về thái độ.

Có ý thức trau dồi thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.

II. Tài liệu và phương tiện dạy học.

- SGK, SGV GDCD 10

- Sách TH Mác-Lênin, bài tập tình huống GDCD 10

- Những nội dung có liên quan đến bài học

III. Tiên trình lên lớp.

1. Ổn định tổ chức lớp.

2. Kiểm tra bài cũ.

Kiểm tra sách, vở và đồ dùng phục vụ học tập bộ môn.

3. Học bài mới.

CMác cho rằng: Không có triết học thì không thể tiến lên phía trước. Vậy triết

học có vai trò gì đối với cuộc sống. Để làm sáng tỏ vấn đề này hôm nay chúng ta sẽ

học bài...

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung kiến thức cần đạt

? Theo em con người muốn nhận thức và cải tạo

TG thì phải làm gì?

Muốn nhận thức và cải tạo TG con người đã

x.dựng nên nhiều môn KH

? Vậy các môn KH đều ng.cứu về một lĩnh vực

hay không?

? Em hãy lấy VD về đối tượng ng.cứu của mỗi

môn KH cụ thể?

Như vậy TH là một môn KH trong những môn

khoa học mà con người đã x.dựng nên.

? Vậy TH có phải là một môn KH ng.cứu một

lĩnh vực cụ thể không?

? Vậy đối tượng ng.cứu của TH là gì?

? Em hãy SS đ.tượng ng.cứu của TH với các môn

KH cụ thể.

? Từ đ.tượng ng.cứu của TH, theo em TH có vai

trò gì đối với con người?

? Em hiểu thế nào là TGQ và PPL?

TGQ = là q.niệm của con người về TG (n.thức thế

1. Thế giới quan và phương pháp luận.

a. Vai trò của TGQ, PPL của triết học.

- Mỗi môn khoa học cụ thể chỉ đi sâu nghiên cứu

một bộ phận, một lĩnh vực nhất định nào đó.

VD:

+ LS: ng.cứu lịch sử của 1 dân tộc, quốc gia và

của xã hội

+ Đ.lí: ng.cứu ĐK tự nhiên, m.trường...

+V.học: ng.cứu hình tượng, ngôn ngữ...

- Triết học ng.cứu những vấn đề chung nhất, phổ

biến nhất của thế giới.

- Đối tượng ng.cứu của TH: là những quy luật

chung nhất, phổ biến nhất về sự vận động và phát

triển của giới tự nhiên, xã hội và trong

lĩnh vực tư duy.

- KN TH: là hệ thống các quan điểm lí luận chung

nhất về thế giới và vị trí của con người trong thế

giới đó.

- SS ĐT ng.cứu TH với các môn KH cụ thể

+ Giống: ng.cứu vận động, phát triển của TN, XH

Để tải trọn bộ chỉ với 50k, vui lòng liên hệ qua Zalo 0898666919 hoặc Fb: Hương Trần