De thi tin hoc lop 5 hoc ki 2 co dap an

Spinning

Đang tải tài liệu...

Giaovienvietnam.com

TRƯỜNG TIỂU HỌC ………..

TỔ KHỐI 4+5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA THEO CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC

Mạch kiến

thức, kĩ năng

Số câu

và số

điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và

tỷ lệ %

TN

TL/

TH

TN

TL/

TH

TN

TL/

TH

TN

TL/

TH

Tổng

TL

1. Thiết kế

bài trình

chiếu

Số câu

2

1

1

4

Số

điểm

1

0,5

1

2,5

25%

2. Thế giới

Logo

Số câu

5

1

1

7

Số

điểm

2,5

0,5

3

6

60%

3. Em học

nhạc

Số câu

3

3

Số

điểm

1,5

1,5

15%

Tổng

Số câu

10

0

2

0

0

1

0

1

14

Số

điểm

5

-

1

-

-

3

-

1

10

100%

Tỷ lệ

%

50% 0% 10% 0% 0% 30% 0% 10% 100%

Tỷ lệ

theo

mức

50%

10%

30%

10%

Số câu

Điểm

Tỷ

lệ

Lí thuyết

(20')

13

7.0

70%

Thực hành

(20')

1

3.0

30%

Để tải trọn bộ chỉ với 50k, vui lòng liên hệ qua Zalo 0898666919 hoặc Fb: Hương Trần