Đề ôn thi học sinh giỏi Lý 9 -Đề số 09.doc

Không thẻ bỏ qua các nhóm để nhận nhiều tài liệu hay 1. Ngữ văn THPT 2. Giáo viên tiếng anh THCS 3. Giáo viên lịch sử 4. Giáo viên hóa học 5. Giáo viên Toán THCS 6. Giáo viên tiểu học 7. Giáo viên ngữ văn THCS 8. Giáo viên tiếng anh tiểu học 9. Giáo viên vật lí CLB HSG Hà Nội xin giới thiệu Đề ôn thi học sinh giỏi Lý 9. Đề ôn thi học sinh giỏi Lý 9 là tài liệu hay và quý giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy bồi dưỡng học sinh giỏi môn Vật lý 9 . Hãy tải ngay Đề ôn thi học sinh giỏi Lý 9. Baigiangxanh nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công !!!!!!!Xem trọn bộ Đề ôn thi học sinh giỏi Lý 9. Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 200K để sử dụng toàn bộ kho tài liệu, vui lòng liên hệ qua Zalo 0388202311 hoặc Fb: Hương Trần.

Spinning

Đang tải tài liệu...

M

N

A

Phßng gd- §t §øc Thä

§Ò thi chän häc sinh giái huyÖn líp 9 N¨m häc 2008 - 2009

M«n: VËt lÝ

(Thêi gian lµm bµi 120 phót)

Bµi 1. Mét ngêi ®i xe ®¹p trªn ®o¹n ®êng AB. Nöa ®o¹n ®êng ®Çu

ngêi Êy ®i víi vËn tèc v

1

= 20 km/h. Trong nöa thêi gian cßn l¹i ®i víi

vËn tèc v

2

= 10 km/h, cuèi cïng ngêi ®ã ®i víi vËn tèc v

3

= 5 km/h. TÝnh

vËn tèc trung b×nh trªn c¶ ®o¹n ®êng AB.

Bµi 2. Hai vËt cã khèi lîng

m

1

= 1kg vµ m

2

= 1,7 kg

®îc treo vµo hÖ rßng räc

nh h×nh vÏ (h×nh1) th× hÖ

c©n b»ng. H·y x¸c ®Þnh khèi H×nh 1

lîng cña rßng räc R

II

?

Bµi 3. Trong mét b×nh ®Ëy kÝn cã mét côc níc ®¸ khèi lîng m

1

= 120

gam næi trªn mÆt níc, trong côc níc ®¸ cã mét viªn ch× khèi lîng m

2

=

12 gam. CÇn ph¶i cung cÊp cho níc ®¸ mét nhiÖt lîng b»ng bao nhiªu

®Ó côc níc ®¸ chøa ch× b¾t ®Çu ch×m xuèng, nhiÖt ®é níc ®¸ lµ

0

0

C. Níc ®¸, ch× vµ níc cã khèi lîng riªng lÇn lît lµ D

1

= 900 kg/ m

3

; D

2

=

11 300 kg/m

3

; D

3

= 1000 kg/m

3

. NhiÖt nãng ch¶y cña níc ®¸

kg

J /

10

.

4

,

3

5

.

Bµi 4. Mét m¹ch ®iÖn gåm mét nguån ®iÖn vµ mét ®o¹n m¹ch nèi hai

cùc cña nguån. Trong ®o¹n m¹ch ®ã cã mét d©y dÉn ®iÖn trë R, mét

biÕn trë vµ mét ampe kÕ m¾c nèi tiÕp. HiÖu ®iÖn thÕ cña nguån

kh«ng ®æi, ampe kÕ cã ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ, biÕn trë con ch¹y cã

ghi (100

- 2A).

a) H·y vÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn vµ nªu ý nghÜa nh÷ng con sè ghi trªn biÕn

trë.

b) Di chuyÓn con ch¹y cña biÕn trë, ngêi ta thÊy ampe kÕ chØ trong

kho¶ng tõ 0,5A ®Õn 1,5A. T×m hiÖu ®iÖn thÕ cña nguån ®iÖn vµ

®iÖn trë R.

Bµi 5. Mét g¬ng ph¼ng cã kÝch thíc MN vµ mét

vËt AB ®Æt tríc g¬ng (h×nh 2). B»ng c¸ch vÏ h×nh

(cã nªu c¸ch vÏ) h·y x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña m¾t

ngêi quan s¸t cÇn ®Æt ®Ó thÊy hÕt ®îc ¶nh cña vËt AB?

H×nh 2

B

m

2

m

1

R

I

R

II